ท่านต้องการให้ ทม.ชุมแสง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 8 )
72.73%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
27.27%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%