หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
 
การบริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,996 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล ส่วนเทศบาลรับผิดชอบด้านไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลแสดงได้ดังนี้

หลอดพีแอลประหยัดไฟ 11 วัตต์ จำนวน 88 หลอด

หลอดฟลูออเรสน์เซนต์ 40 วัตต์ จำนวน 1,732 หลอด

หลอดฟลูออเรสน์เซน 20 วัตต์ จำนวน 369 หลอด

หลอดโซเดียม 250 วัตต์ จำนวน 28 หลอด

หลอดโซเดียม 135 วัตต์ จำนวน 31 หลอด

หลอดโซเดียม 125 วัตต์ จำนวน 47 หลอด

หลอดโซเดียม 70 วัตต์ จำนวน 14 หลอด

หลอดโซเดียม 150 วัตต์ จำนวน 10 หลอด
 

โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง
  โดยรอบ   1,362 เลขหมาย

โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 54 เลขหมาย

ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ชุมสาย

เลขหมายที่ให้บริการสูงสุด จำนวน 1,408 เลขหมาย

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

ระบบเสียงตามสายดำเนินการโดย เทศบาลเมืองชุมแสง แบ่งเป็น 4 สาย สายเหนือและสายตะวันออกมีเครื่องส่ง 1 เครื่อง ลำโพงสายเหนือ 12 ตัว ลำโพงสายตะวันออก 24 ตัว สายใต้มีเครื่องส่ง 1 เครื่อง ลำโพง 15 ตัว และบริเวณศูนย์กลางเมือง คือ ตลาด มีเครื่องส่ง 1 เครื่อง ลำโพง 15 ตัว ครอบคลุมพื้นที่เฉลี่ย 85% ของพื้นที่
 
 
กิจการประปาเทศบาลเมืองชุมแสง เป็นกิจการด้านการพาณิชย์ของเทศบาลเมืองชุมแสง ที่ได้รับการสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ดำเนินการ 3 ไร่ 76 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณถนนแสงสวรรค์เหนือ มีโรงสูบน้ำดิบ 1 โรง โรงกรองน้ำตกตะกอน 2 โรง ขนาด 80 ลบ.ม. และ 100 ลบ.ม.ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 80 เมตร โดยการจ่ายน้ำประปาจะครอบคลุมภายในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลบางส่วนรวมจำนวนผู้ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 3,255 ครัวเรือน และมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำน่าน ส่วนด้านกำลังการผลิต น้ำประปาได้จำนวน 4,800 ลบ.ม./วัน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยจำนวน 3,800 ลบ.ม./วัน
 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 272 แห่ง
สถานประกอบการเทศพาณิชย์

สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ

โรงแรม จำนวน 2 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 5 แห่ง
การอุตสาหกรรม

โรงน้ำแข็งพันอุลิต