หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณแสงสุจริตธรรม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายอรัญ คันธมาศ

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา

โครงการก่อสร้างท่อจ่ายน้ำประปา

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ในเขตเทศบาล
 
 
 
 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติและประเพณีอันดีงาม

โครงการสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย

โครงการกีฬาชุมชน

โครงการดูแลประชาชนถึงประตูบ้าน

โครงการอนามัยแม่และเด็ก

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

โครงการกิจการยามท้องถิ่น

โครงการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน

โครงการอบรมทัศนศึกษาและดูงาน
 
 
 
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
 
 
 
 

โครงการประชาคม

เทศบาลพบประชาชน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 

โครงการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลการจัดน้ำเสีย

โครงการลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำที่อุดตัน

โครงการโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมขยะอันตราย