หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 


 
นายประทีป พยัพเดช
ปลัดเทศบาล
 


 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล


 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
นางอินทิรา พุฒทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางณิชาภัส พัทยากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายอุดร ทิพย์วงศา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาววรรณวลี นาคไพรัช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสนทยา ดวงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางวิภาวรรณ สุริยะจักร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นายเกรียงศักดิ์ ทับกฤช
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ