หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายมาโนช ชูจาด
ปลัดเทศบาล
โทร : 09-5707-5960
 


 
จ่าสิบตำรวจ ศุภกร เรืองธีรวงศา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 099-2705568


 
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอินทิรา พุฒทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-1688-8848


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางยุรา กาหา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


นางสาวเสาวลักษณ์ ราชพรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางปานใจ อยู่หลง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09-9270-6906


นางสาวฉวี เจริญพูนพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-1467-7785


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายปัญญา เอี่ยมพงษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 08-9702-7317


นางสาววรรณวลี นาคไพรัช
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่