หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 
 
เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแสง เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการหลายหน่วยงาน ประชากรส่วนใหญ่จึงสร้างที่อยู่อาศัยตามชานเมือง อาศัยอยู่โดยการรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม โดยประกอบอาชีพและมีรายได้จากด้านการพาณิชย์ และรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแสง
 
วัด จำนวน 3 แห่ง

วัดแสงสวรรค์

วัดคลองระนง

วัดแสงธรรมสุทธาราม
การนับถือศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.59 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.22 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.19 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 
 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมแสง
โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนพาณิชย์สงเคราะห์

โรงเรียนวันทาศิริศึกษา

โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์

โรงเรียนสหสาธิต
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

แพทย์ จำนวน 4 คน

พยาบาล จำนวน 3 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน

อสม. จำนวน 121 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
     
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ งานป้องกันฯ

รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย
 
คันที่ 1 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 ราคา 270,000 บาท
 
คันที่ 2 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2533 ราคา 1,231,000 บาท
 
คันที่ 3 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 ราคา 1,231,000 บาท
 
รถบรรทุกบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย
   
คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 ราคา 919,000 บาท
คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2543 ราคา 945,000 บาท
 
เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 ลำ ประกอบด้วย
   
ลำที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548    
 
รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ได้มาเมื่อ พ.ศ. 2541
 
รถยนต์กระบะตรวจการ จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย
   
คันที่ 1 ได้เมื่อ พ.ศ. 2536
คันที่ 2 ได้เมื่อ พ.ศ. 2535
   
คันที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550    
 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525    
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
   
เครื่องที่ 5 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 6 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2554
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบท่อนาค 10 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ไดโว่) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบท่อนาค จำนวน 17 เครื่อง
 
ท่อธารประปาดับเพลิง (หัวแกะแดง) จำนวน 30 หลัก
 
แหล่งน้ำดับเพลิงธรรมชาติ จำนวน 3 แหล่ง
   
แม่น้ำน่าน
สวนสมเด็จฯ
   
คลองระนง    
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 57 คน ประกอบด้วย
   
พนักงานเทศบาล จำนวน 3 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 374 คน
 
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ครั้ง/เดือน
 
 
   
ประเพณี จัดงานปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
ประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

สรงน้ำพระ 9 รูป

รดน้ำขอพรพระและผู้สูงอายุ
 
รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา
ปล่อยพันธุ์ปลา
 
จัดถนนรดน้ำสงกรานต์ 3 - 5 วัน    
  ประเพณีงานประจำปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ประมาณเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
จัดขบวนพาเหรดของโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน เข้าร่วมขบวนแห่เจ้า    
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 
จัดกระทงใหญ่ร่วมขบวนแห่ที่วัดคลองระนง
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่างๆ    
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-505-8760
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10