หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/chuf87
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  หัวหน้าฝ่าย  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน

วิธีตอบแบบวัดการรับรู้
ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
-สแกน QR Code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/chuf87
-ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
-ตอบคำถามตามแบบสอบถาม
-กด \"บันทึกฉบับร่าง\"
-กด\"ส่ง\"
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.04 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 157 ท่าน