หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 


นายไชยา คลอวุฒินันท์
ประธานสภาเทศบาล
 


นายอนันต์ นาคอยู่
รองประธานสภาเทศบาล


นายจำรูญ คล้ายแจ้ง
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายโชคชัย ปานอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพสุธา เมืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมนึก ผลิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสิทธิชัย ภากรธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสนั่น กลิ่นอุบล
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวพัฒนวลี สร้อยสังวาลย์
สมาชิกสภาเทศบาล