หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
 
 


นายวิรัช สุทธิสังข์
ประธานชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา


นางไพลิน มิ่งลดาพร
ประธานชุมชนแสงเจียรนัย


นางสมหมาย วังกานนท์
ประธานชุมชนชุมแสงร่วมใจ


นายวัชระ จิตตาพินิจมาศ
ประธานชุมชนแสงราชฏรรังสรรค์


นายถวิล ทิมพูล
ประธานชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ


นางอุษณีย์ บุญตั้ง
ประธานชุมชนแสงจันทร์ฉาย


นายสุวัฒน์ ช่วยกุล
ประธานชุมชนแสงบัณฑิตสร้างสรรค์


นางมะลิวรรณ รอดทิม
ประธานชุมชนแสงมุกดาพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ ไทยสำราญ
ประธานชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา


นางสาวจินตนา นากวิไล
ประธานชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์
 
 


นายธงชัย เทียมวิไล
ประธาน อสม. ชุมชนแสงสวรรค์
รักพัฒนา


นายสมพงษ์ แสงทิพย์กัญญา
ประธาน อสม. ชุมชนแสงเจียรนัย


นางสาววิไล อั้งอมร
ประธาน อสม. ชุมชนชุมแสงร่วมใจ


นางวีณา สุวิสิษฐ์
ประธาน อสม. ชุมชนแสงราชฏรรังสรรค์


นางสาวสมคิด คำแถลง
ประธาน อสม. ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ


นางวินิจ เกตุวงษ์
ประธาน อสม. ชุมชนแสงจันทร์ฉาย


นายแม้น สุขสมัย
ประธาน อสม. ชุมชนแสงบัณฑิตสร้างสรรค์


นายสุวิน หิรัญยากาศ
ประธาน อสม. ชุมชนแสงมุกดาพัฒนาชุมชน


นางสาวทองคำ ศรีสุนทร
ประธาน อสม. ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา


นางสาวจินตนา นากวิไล
ประธาน อสม. ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์