หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
โครงสร้างพื้นฐานดีมีมาตรฐาน บริการถ้วนหน้า สู่การพัฒนาคน
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมชุมแสงน่าอยู่
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองชุมแสง
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมแสง
ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ ชุมแสง
ราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สืบสานงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง
เทศบาลเมืองชุมแสง
Chumsaeng Town Municipality
1
2
3
4
5
 
เทศบาลเมืองชุมแสง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-282-271 เทศบาลยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว24988 การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/822 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2564 [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24806 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ 24864 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/24665 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24868 การขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24910 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัยปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24906 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24902 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ 24907 ขอหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว24930 วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 20 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว24653 การคัดเลือกกรรมการผู้แผนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว819 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว818 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว24667 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ 24683 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 24673 แนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศการเผาไหม้ในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เพราะปลูกพืชเชิงเดี่ยว/พืชที่มีการเผา [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว24720 คัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/24718 การตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/24752 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือภาคพื้นยุโรป [ 19 พ.ย. 2562 ]     
 
 
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738  [ 20 พ.ย. 2562 ]
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4724  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว4708  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่ว