หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
เทศบาลเมืองชุมแสง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-282-271 เทศบาลยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นว 0022/ว1155 การปิดประกาสและการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองร่วมจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17768 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 17765 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17770 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17762 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานเดือน ค่าตอบแทน [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17764 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17763 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17758 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 17759 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 595 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 3/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 596 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 17840 แจ้งแนวทางการปฎิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17835 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17841 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 17729 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17718 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว17780 เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17603 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 17593 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 17587 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
   
สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 339  ตอบ 0  
เอกสารราชการ คำสั่ง จัดซื่อจัดจ้าง ประกาศ ไม่มีให้ตรวจสอบเลย (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 289  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทม.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2561)    อ่าน 532  ตอบ 1  
 
อบต.หนองปลิง อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 2
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (17 ส.ค. 2562)    อ่าน 11022  ตอบ 42
อบต.ตาสัง บริเวณบึงตาสังให้ตกปลาได้ไหมครับ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.สายลำโพง เลขเด็ด หวยกระดาษขาว งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เลขเด็ด อ.ธนากร งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ตากฟ้า เลขเด็ด ยุทธนาพารวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เลขเด็ด ยุทธนาพารวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เลขเด็ด วิเคราะห์หวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เนินกว้าว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เขาดิน การคมนาคมไม่สะดวกในเรื่องของ ถนน หมู่ 10 (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 426  ตอบ 3
อบต.สายลำโพง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บ อบต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 2483  ตอบ 1
อบต.ตากฟ้า เลขเด็ด ตี๋ทรงพลัง งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เลขเด็ด ตี๋ทรงพลัง งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาลงโปรมแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเล [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา จำนวน 7 รายก [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ๋อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บย7352 นคร [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
   
 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ชุมแสง
 


โครงการจัดทำท่อแห้ง ท่อธารดับเพลิง บริเวณริมฝั่งแม [ 7 ส.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมโครงหลังคาเหล็ก เทศ [ 7 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเ [ 22 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.ชุมแสง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสง