หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
     

 
 
นว 0023.3/ว 15561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/15593 ติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 15144 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว15454 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว15454 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/1534 ขอเชิญประชุม  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ว 15342 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 15401 เร่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ว 1527 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.4/ว 537 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 15121 ขอความร่วมมือดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 809